בעלי מניות או דירקטורים בחברות – לידיעתכם

כל חברה חייבת אחת לשנה בהגשת דוח שנתי לרשם החברות על גבי מסמך מקור בלבד. בדוח השנתי יש למלא בין היתר את הפרטים הבאים: פרטי החברה (שם חברה, מספר חברה, כתובת חברה), מועד קיום האסיפה השנתית ואישורי הדוחות הכספיים, הון הרשום של החברה, שם המניות וערכן הנקוב, פרטי הדירקטורים ומנהלים ועוד.


משרדנו מכין ללקוחותינו דוחות שנתיים לרשם למרות שאין זה מתחום פעילותו או מקצועיותו של רואה החשבון.


הדוח צריך להיחתם מקורית על ידי מנהל החברה ומאומת על ידי רואה חשבון (בשונה מבעבר אין צורך בחתימתו של עורך דין)

במקביל, יש לדאוג לתשלום חובות האגרה השנתית.

חברה שלא מגישה את הדוחות השנתיים ו/או לא משלמת את האגרה השנתית תחשב בין היתר כחברה מפרת חוק אשר נתונה לסנקציות ועיצומים כספיים כקבוע בחוק ואף לנקיטת הליכי גבייה כנגד הדירקטורים של החברה (בהתאם לתיקון חוק החברות החל משנת 2010)

חברה שאינה פעילה, רשאית לבצע הליך של פירוק מרצון ולקבל פטור מחובות האגרה לתקופה שבה לא הייתה פעילה.


###משרדנו מטפל בפירוקי חברות מרצון כך שאם קיימת ברשותכם חברה לא פעילה ו/או הינכם דירקטורים בחברה כזו, מומלץ לפרק את החברה מרצון (ככל שהדבר מתאפשר) לפני נקיטת הליכים מצד רשם החברות כנגדכם. ###


למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד המשפטים:

http://index.justice.gov.il/Campaign/Pages/hevra+mefera.aspx